Vespa Schwingenabdeckung klein V 50, Primavera PK chrom